Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
ODWOŁANIE KONKURS OFERT nr DL/2/2015
06.03.2015
ODWOŁANIE KONKURS OFERT nr DL/2/2015

w części dotyczącej diagnostyki laboratoryjnej Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 informuje, że odwołuje Konkurs Ofert nr DL/2/2015 w części dotyczącej diagnostyki laboratoryjnej tj. świadczeń na wykonywanie samodzielnych czynności diagnosty laboratoryjnego w ramach medycznego dyżuru diagnostycznego.

   Krzysztof Waldemar Konik
               Dyrektor
Brzeskiego Centrum Medycznego

Brzeg, dnia 06.03.2015 r.

Informacja Rzecznika Praw Pacjenta
06.03.2015
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję iż w dniach 6 – 23. marca br. będę nieobecna w pracy.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590.
Czynna pn.-pt. w godz. 9.00-21.00
 
          Z poważaniem
         Danuta Rucińska


OGŁOSZENIE nr DL/2/2015
05.03.2015
OGŁOSZENIE nr DL/2/2015
Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
1. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym (min. 23 godz. tygodniowo)
i psychiatrycznym (min. 4 godz. tygodniowo), świadczenia wykonywane przez lekarza,
2. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym, świadczenia wykonywane przez psychologa, zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych,
3. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu psychiatrycznym, świadczenia wykonywane przez psychologa, zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych,
4. w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym przez specjalistę w dziedzinie pediatria, (w godz. od 07:00 do 15:00 w dni robocze),
5. w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej,
6. w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwo i ginekologia (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),
7. w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza systemu,
8. w rodzaju: diagnostyka laboratoryjna, w zakresie: udzielanie świadczenia na wykonywanie samodzielnych czynności diagnosty laboratoryjnego w ramach medycznego dyżuru diagnostycznego od poniedziałku do piątku w godz.14.35 – 7.00 oraz w dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta w ramach Działu Diagnostyki Medycznej BCM – Laboratorium Analityczne, na sprzęcie, odczynnikach i w pomieszczeniach Laboratorium BCM w godz. 7.00 – 7.00,
9. w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, blok operacyjny, przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia,
10. w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń specjalistycznej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat. Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem:
„Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 16.03.2015 r. do godziny 10ºº.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 16.03.2015 r. o godz. 1200.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, dnia 20.03.2015r.
BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

pliki do pobrania


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr DL/1/2015
03.03.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr DL/1/2015

Komisja konkursowa informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert DL/1/2015 poprzedzającym zawarcie umów
o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),

- w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie endokrynologii.

OFERTY PRZYJĘTE:

1.        oferent:             lek. med. Łukasz Szpon

zakres:             udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie
chirurgii ogólnej (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze)

2.        oferent:             lek. med. Jacek Winowski

zakres:             udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie
chirurgii ogólnej (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze)

3.        oferent:             lek. med. Leszek Domagała

zakres:             udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie
chirurgii ogólnej (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze)

4.        oferent:             lek. med. Katarzyna Walaszek-Chorążyczewska

zakres:             udzielania świadczeń w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza specjalistę
w dziedzinie endokrynologii
                       

 

Brzeg, dnia 02.03.2015 r.

 

Krzysztof Waldemar Konik

Dyrektor

Brzeskiego Centrum Medycznego w BrzeguOŚRODKI WIODĄCE PRZEZNACZONE DO LECZENIA OSÓB PODEJRZANYCH LUB ZARAŻONYCH WIRUSEM EBOLA
25.02.2015
Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

OŚRODKI WIODĄCE PRZEZNACZONE DO LECZENIA OSÓB PODEJRZANYCH LUB ZARAŻONYCH WIRUSEM EBOLA


1 « 1 2 3 4 5 6 » 16


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66