Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
OGŁOSZENIE nr DL/5/2014
18.06.2014

OGŁOSZENIE nr DL/5/2014

 Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządów ruchu (dyżur medyczny),

- w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Rehabilitacji przez psychologa (wymiar zgodny z wymaganiami NFZ w tym zakresie, na dzień ogłoszenia - 20 h tygodniowo).

 Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

 Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

 Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 27.06.2014 r. do godziny 10ºº.

 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 27.06.2014 r. o godz. 1100.

pliki do pobrania

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 30.06.2014 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

                           DYREKTOR

    Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

               Krzysztof Waldemar KonikZ A P Y T A N I E C E N O W E - wykonanie i montaż 8 szt. rolet zewnętrznych
27.05.2014

L. dz. NZ /PR/63/2014                   Brzeg, dnia 27.05.2014 r.

Z A P Y T A N I E   C E N O W E

Brzeskie Medyczne w Brzegu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej
na wykonanie i montaż 8 szt. rolet zewnętrznych (elewacyjnych).

Pomiarów należy dokonać podczas wizji lokalnej uzgodnionej z Blokiem Operacyjnym BCM w Brzegu (tel. 77 4446568). Parametry i standard rolet do uzgodnienia z Kierownikiem Bloku Operacyjnego w trakcie wizji.

W cenie należy uwzględnić wykonanie rolet i ich montaż wraz z użyciem wszystkich niezbędnych do tego celu narzędzi i urządzeń. Jednocześnie prosimy o podanie okresu gwarancji na oferowane rolety.

Oferty cenowe należy składać na adres e-mail: bcm_przetargi@wp.pl
lub pocztą na adres – Brzeskie Centrum Medyczne Dział Zamówień Publicznych
i Realizacji Dostaw ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg z dopiskiem „oferta cenowa na rolety zewnętrzne”.

Termin składania ofert do dnia 06.06.2014 r.

 

  DYREKTOR

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

 Krzysztof Waldemar KonikZapytanie ofertowe nr DL/5/2014
07.05.2014
Zapytanie ofertowe nr DL/5/2014 - Na obsługę kotłowni w BCM

pliki do pobrania

OGŁOSZENIE nr DL/4/2014
16.04.2014

OGŁOSZENIE nr DL/4/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatria lub neonatologia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatria lub neonatologia,

- w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Rehabilitacji i Dziale Rehabilitacji Leczniczej przez fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty fizjoterapii oraz potwierdzony staż pracy w oddziale rehabilitacji neurologicznej,

- w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Medycyny Sportowej przez lekarza posiadającego certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 22.04.2014 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 22.04.2014 r. o godz. 1100. 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 25.04.2014 r. 

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 

lek. med. Barbara Suzanowicz

          p.o. Dyrektor

Brzeskiego centrum Medycznego

pliki do pobrania
OGŁOSZENIE nr DL/3/2014
18.03.2014

OGŁOSZENIE nr DL/3/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 - w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarkę,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez położną.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 18.04.2014 r. do godziny 10ºº.

 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 18.04.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 22.04.2014 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

PLIKI DO POBRANIA

1 « 1 2 3 4 5 6 » 11


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66