Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
postępowanie konkursowe nr DL/9/2013
18.09.2013

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU:

(dotyczące postępowania konkursowego nr DL/9/2013)

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

 -           w rodzaju: leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania całodobowych świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym łącznie z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą przez lekarza specjalistę z zakresu ginekologii i położnictwa.

 Oferta powinna zawierać:

1.        zakres proponowanych świadczeń, propozycję ceny,

2.   oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

2.        imię, nazwisko, adres, siedmiocyfrowy numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,

3.        odpis (kserokopia) zaświadczenia potwierdzającego nabycie fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny,

4.        kserokopia prawa wykonywania zawodu (strona ze zdjęciem i numerem PESEL),

5.        zaświadczenie o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

6.        zaświadczenie o rejestracji: indywidualnej praktyki lekarskiej lub NZOZ lub o działalności gospodarczej (REGON),

7.        informacje o aktualnie realizowanych innych umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

8.        proponowany czas trwania umowy.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 24.09.2013 r. do godziny 10ºº.

Oferta złożona po wskazanym terminie będzie zwrócona bez otwierania.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na jawnej części posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora BCM, które odbędzie się w dniu 24.09.2013 r. o godz. 11ºº .

 Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25.09.2013 r.

PLIKI DO POBRANIApostępowanie konkursowe nr DL/8/2013
11.09.2013

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU:

(dotyczące postępowania konkursowego nr DL/8/2013)

 Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

-           w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza systemu w rozumieniu art. 3 i art. 57 ustawy o PRM na stanowisku lekarza oddziału;

-           w rodzaju: świadczenia szpitalne, w zakresie: świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na stanowisku ratownik medyczny/kierowca.

-           w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczeń wykonywanych w Poradni Urologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu urologii lub w trakcie specjalizacji z urologii;

-           w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Psychiatrii przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii.

 Oferta powinna zawierać:

1.        zakres proponowanych świadczeń, propozycję ceny,

2.   oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

2.        imię, nazwisko, adres, siedmiocyfrowy numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,

3.        odpis (kserokopia) zaświadczenia potwierdzającego nabycie fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny,

4.        kserokopia prawa wykonywania zawodu (strona ze zdjęciem i numerem PESEL),

5.        zaświadczenie o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

6.        zaświadczenie o rejestracji: indywidualnej praktyki lekarskiej lub NZOZ lub o działalności gospodarczej (REGON),

7.        informacje o aktualnie realizowanych innych umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

8.        proponowany czas trwania umowy.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 20.09.2013 r. do godziny 10ºº.

 Oferta złożona po wskazanym terminie będzie zwrócona bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na jawnej części posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora BCM, które odbędzie się w dniu 20.09.2013 r. o godz. 11ºº .

 pliki do pobrania

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.09.2013 r.Ogłoszenie nr DL/7/2013
29.07.2013

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr DL/7/2013                         Brzeg, dnia 20.08.2013 r.

Komisja konkursowa informuje o rozstrzygnięciu postępowania w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań z zakresu molekularnej diagnostyki zakażenia wirusem HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego) na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.

Do konkursu przystąpiło dwóch oferentów.

 1. DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Olszańska 5

31-513 Kraków

Oddział Wrocław

ul. Opolska 131 A

52-013 Wrocław

OFERTA PRZYJĘTA

 

2. „Rex Company” Spółka Akcyjna  

ul. Robotnicza 32

53-608 Wrocław

OFERTA NIEPRZYJĘTA

Brzeg, dnia 20.08.2013 r.

                                          Mariusz Grochowski

                                Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego

 

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217.j.t.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: molekularnej diagnostyki zakażenia wirusem HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego) na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.

 Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres: od 01.09.2013 r. 31.08.2014 r.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu - materiałach informacyjnych.

Oferta powinna zawierać:

a)        wypełniony formularz oferty (wg wzoru),

b)       dokumenty określające status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualny odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub praktyk lekarskich, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)        kopię polisy ubezpieczenia OC Oferenta w zakresie działalności objętej konkursem,

d)       zaparafowany i podpisany przez Oferenta wzór umowy.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z Szczegółowymi warunkami konkursu - materiałami informacyjnymi można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, budynek B1, I piętro lub ze strony internetowej www.bcmbrzeg.republika.pl.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań z zakresu molekularnej diagnostyki zakażenia wirusem HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego) na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego”, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat główny, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 12.08.2013 r. do godz. 10ºº.

 

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Oferta złożona po wskazanym terminie będzie zwrócona bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na jawnej części posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora BCM, które odbędzie się w dniu 12.08.2013 r. o godz. 11ºº w siedzibie BCM.

 Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1  dnia 14.08.2013 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

                Mariusz Grochowski

                          Dyrektor

            Brzeskiego Centrum Medycznego

pliki do pobraniaOGŁOSZENIE nr DL/6/2013
19.07.2013

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

-          w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych;

-          w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej;

-          w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza systemu w rozumieniu art. 3 i art. 57 ustawy o PRM na stanowisku lekarza oddziału oraz pełnienie funkcji kierownika oddziału;

-          w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;

-          w rodzaju: świadczenia szpitalne, w zakresie: opieka pielęgniarska w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

-          w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie świadczeń wykonywanych przez terapeutę zajęciowego w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (32 h tygodniowo).

 Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

 Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

 Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 29.07.2013 r. do godziny 10ºº.

 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 29.07.2013 r. o godz. 1100.

 Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 31.07.2013 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze
i skarga.

pliki do pobrania
20.06.2013

OGŁOSZENIE nr DL/5/2013

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:
- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych;

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu;

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej;

- w rodzaju: rehabilitacja lecznicza - opieka psychologa w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (80 h w ciągu miesiąca),

- w rodzaju: rehabilitacja lecznicza - opieka logopedy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (200 h w ciągu miesiąca).

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 28.06.2013 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 28.06.2013 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 01.07.2013 r.

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze
i skarga.

 

Mariusz Grochowski

Dyrektor

Brzeskiego Centrum Medycznego

 pliki do pobrania

1 « 1 2 3 4 5 6 » 9


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66