Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
Zapytanie cenowe
19.02.2015

BCM/NT/9/15                                                         Brzeg, dnia 17.02.2015 r.                                                   

                          Z A P Y T A N I E      C E N O W E

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu zwraca się z prośbą o złożenie
oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczeń porodów rodzinnych oraz holu
windowego oddziału ginekologiczno – położniczego.

Dodatkowych pomiarów należy dokonać podczas wizji lokalnej uzgodnionej
z Działem technicznym BCM w Brzegu (tel. 77 444 65 04).

W załączeniu przedkładamy przedmiar robót (bez uwzględnienia remontu holu windowego).

W cenie należy uwzględnić: materiał, sprzęt oraz robociznę.  
 Oferty cenowe należy składać do działu technicznego Brzeskiego Centrum Medycznego,  
ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg z dopiskiem „oferta cenowa – remont porodów rodzinnych”.

Termin składania ofert do dnia 27.02.2015 r.

Z poważaniem

                 DYREKTOR
            Brzeskiego Centrum Medycznego
                              w Brzegu
                 Krzysztof Waldemar Konik

PLIKI DO POBRANIAOGŁOSZENIE nr DL/1/2015
13.02.2015
OGŁOSZENIE nr DL/1/2015

 Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),
- w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie endokrynologii.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 18.02.2015 r. do godziny 15ºº.

 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 23.02.2015 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 23.02.2015 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 pliki do pobrania

                                                                  Krzysztof Waldemar Konik

                                                                                  Dyrektor

                                                               Brzeskiego Centrum Medycznego

 

 ODWOŁANIE KONKURS OFERT nr DL/12/2014
15.12.2014

  ODWOŁANIE KONKURS OFERT nr DL/12/2014

w części dotyczącej diagnostyki laboratoryjnej

Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 informuje, że odwołuje Konkurs Ofert nr DL/12/2014 w części dotyczącej diagnostyki laboratoryjnej tj. świadczeń udzielanych przez diagnostę laboratoryjnego.

                Krzysztof Waldemar Konik
                        Dyrektor
           Brzeskiego Centrum Medycznego
 

Brzeg, dnia 15.12.2014 r.OGŁOSZENIE nr DL/12/2014
12.12.2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie choroby wewnętrzne (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub neonatologii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza systemu,

- diagnostyka laboratoryjna, udzielanie świadczeń przez diagnostę laboratoryjnego.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 19.12.2014 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 19.12.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 23.12.2014 r.


ogloszenie-122014.zip

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

      Krzysztof Waldemar Konik

                   Dyrektor

  Brzeskiego Centrum Medycznego

 Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie usługi transport zwłok.
09.12.2014

OGŁOSZENIE

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego ogłasza przetarg ofertowy

na wykonanie usługi transport zwłok.

Ofertę pisemną na wykonanie usługi należy złożyć w sekretariacie

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ul. Mossora 1

do dnia  17. 12. 2014 r. do godz.1000.    

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17. 12. 2014 r. o godz.1200.  

w administracji  BCM pok. nr 5

Otwarcie ofert jest jawne.

Materiały dotyczące szczegółowych warunków umowy wraz z umową

oraz regulaminem przetargu ofertowego można odebrać w Dziele Organizacyjno - Prawnym BCM  codziennie w dni robocze w godz. od 800 do 1400.

1 « 1 2 3 4 5 6 » 15


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66