Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
OŚRODKI WIODĄCE PRZEZNACZONE DO LECZENIA OSÓB PODEJRZANYCH LUB ZARAŻONYCH WIRUSEM EBOLA
25.02.2015
Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

OŚRODKI WIODĄCE PRZEZNACZONE DO LECZENIA OSÓB PODEJRZANYCH LUB ZARAŻONYCH WIRUSEM EBOLA
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
20.02.2015

Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorem lat ubiegłych, organizuje w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 23 lutego — 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00- 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00.

Lista podmiotów, w których można uzyskać niezbędną informacje i ich adresy znajdują      się      na      strome      internetowej      Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/informacie/news.6778.tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 Zapytanie cenowe
19.02.2015

BCM/NT/9/15                                                         Brzeg, dnia 17.02.2015 r.                                                   

                          Z A P Y T A N I E      C E N O W E

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu zwraca się z prośbą o złożenie
oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczeń porodów rodzinnych oraz holu
windowego oddziału ginekologiczno – położniczego.

Dodatkowych pomiarów należy dokonać podczas wizji lokalnej uzgodnionej
z Działem technicznym BCM w Brzegu (tel. 77 444 65 04).

W załączeniu przedkładamy przedmiar robót (bez uwzględnienia remontu holu windowego).

W cenie należy uwzględnić: materiał, sprzęt oraz robociznę.  
 Oferty cenowe należy składać do działu technicznego Brzeskiego Centrum Medycznego,  
ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg z dopiskiem „oferta cenowa – remont porodów rodzinnych”.

Termin składania ofert do dnia 27.02.2015 r.

Z poważaniem

                 DYREKTOR
            Brzeskiego Centrum Medycznego
                              w Brzegu
                 Krzysztof Waldemar Konik

PLIKI DO POBRANIAOGŁOSZENIE nr DL/1/2015
13.02.2015
OGŁOSZENIE nr DL/1/2015

 Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),
- w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie endokrynologii.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 18.02.2015 r. do godziny 15ºº.

 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 23.02.2015 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 23.02.2015 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 pliki do pobrania

                                                                  Krzysztof Waldemar Konik

                                                                                  Dyrektor

                                                               Brzeskiego Centrum Medycznego

 

 ODWOŁANIE KONKURS OFERT nr DL/12/2014
15.12.2014

  ODWOŁANIE KONKURS OFERT nr DL/12/2014

w części dotyczącej diagnostyki laboratoryjnej

Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 informuje, że odwołuje Konkurs Ofert nr DL/12/2014 w części dotyczącej diagnostyki laboratoryjnej tj. świadczeń udzielanych przez diagnostę laboratoryjnego.

                Krzysztof Waldemar Konik
                        Dyrektor
           Brzeskiego Centrum Medycznego
 

Brzeg, dnia 15.12.2014 r.

1 « 1 2 3 4 5 6 » 16


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66