Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
Ogłoszenie nr DL/6/2014
04.08.2014

Ogłoszenie nr DL/6/2014
Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217.j.t., z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w tym toksykologii na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.
Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres: od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r.
Oferta powinna spełniać wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu - materiałach informacyjnych.
Oferta powinna zawierać:

a)        wypełniony formularz oferty (wg wzoru),
b)      
dokumenty określające status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualny odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub praktyk lekarskich, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c)       
kopię polisy ubezpieczenia OC Oferenta w zakresie działalności objętej konkursem,
d)      
zaparafowany i podpisany przez Oferenta wzór umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z Szczegółowymi warunkami konkursu - materiałami informacyjnymi można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, budynek B1, I piętro lub ze strony internetowej www.bcmbrzeg.republika.pl.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w tym toksykologii na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego”, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat główny, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 18.08.2014 r. do godz. 10ºº.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Oferta złożona po wskazanym terminie będzie zwrócona bez otwierania.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na jawnej części posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora BCM, które odbędzie się w dniu 18.08.2014 r. o godz. 11ºº w siedzibie BCM.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 2.08.2014 r.
BCM zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

                                Krzysztof Waldemar Konik

                                             Dyrektor

                           Brzeskiego Centrum Medycznego

ogloszenie-062014.zip             2014-08-04

Brzeskie Centrum Medyczne pilnie zatrudni
04.07.2014

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg pilnie zatrudni:

1.       lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii do pracy w oddziale ortopedycznym

 2.       neurologopedę lub logopedę w trakcie specjalizacji z neurologopedii do pracy w  Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w wymiarze około 200 godzin miesięcznie
 i w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym na około 20 godzin miesięcznie

 Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją BCM w siedzibie zakładu

  lub telefonicznie  77/ 444 65-36.                  OGŁOSZENIE nr DL/5/2014
18.06.2014

OGŁOSZENIE nr DL/5/2014

 Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządów ruchu (dyżur medyczny),

- w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Rehabilitacji przez psychologa (wymiar zgodny z wymaganiami NFZ w tym zakresie, na dzień ogłoszenia - 20 h tygodniowo).

 Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

 Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

 Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 27.06.2014 r. do godziny 10ºº.

 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 27.06.2014 r. o godz. 1100.

pliki do pobrania

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 30.06.2014 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

                           DYREKTOR

    Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

               Krzysztof Waldemar KonikZ A P Y T A N I E C E N O W E - wykonanie i montaż 8 szt. rolet zewnętrznych
27.05.2014

L. dz. NZ /PR/63/2014                   Brzeg, dnia 27.05.2014 r.

Z A P Y T A N I E   C E N O W E

Brzeskie Medyczne w Brzegu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej
na wykonanie i montaż 8 szt. rolet zewnętrznych (elewacyjnych).

Pomiarów należy dokonać podczas wizji lokalnej uzgodnionej z Blokiem Operacyjnym BCM w Brzegu (tel. 77 4446568). Parametry i standard rolet do uzgodnienia z Kierownikiem Bloku Operacyjnego w trakcie wizji.

W cenie należy uwzględnić wykonanie rolet i ich montaż wraz z użyciem wszystkich niezbędnych do tego celu narzędzi i urządzeń. Jednocześnie prosimy o podanie okresu gwarancji na oferowane rolety.

Oferty cenowe należy składać na adres e-mail: bcm_przetargi@wp.pl
lub pocztą na adres – Brzeskie Centrum Medyczne Dział Zamówień Publicznych
i Realizacji Dostaw ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg z dopiskiem „oferta cenowa na rolety zewnętrzne”.

Termin składania ofert do dnia 06.06.2014 r.

 

  DYREKTOR

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

 Krzysztof Waldemar KonikZapytanie ofertowe nr DL/5/2014
07.05.2014
Zapytanie ofertowe nr DL/5/2014 - Na obsługę kotłowni w BCM

pliki do pobrania1 « 1 2 3 4 5 6 » 11


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66