Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
OGŁOSZENIE nr DL/12/2014
12.12.2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie choroby wewnętrzne (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub neonatologii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza systemu,

- diagnostyka laboratoryjna, udzielanie świadczeń przez diagnostę laboratoryjnego.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 19.12.2014 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 19.12.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 23.12.2014 r.


ogloszenie-122014.zip

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

      Krzysztof Waldemar Konik

                   Dyrektor

  Brzeskiego Centrum Medycznego

 Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie usługi transport zwłok.
09.12.2014

OGŁOSZENIE

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego ogłasza przetarg ofertowy

na wykonanie usługi transport zwłok.

Ofertę pisemną na wykonanie usługi należy złożyć w sekretariacie

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ul. Mossora 1

do dnia  17. 12. 2014 r. do godz.1000.    

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17. 12. 2014 r. o godz.1200.  

w administracji  BCM pok. nr 5

Otwarcie ofert jest jawne.

Materiały dotyczące szczegółowych warunków umowy wraz z umową

oraz regulaminem przetargu ofertowego można odebrać w Dziele Organizacyjno - Prawnym BCM  codziennie w dni robocze w godz. od 800 do 1400.Ogłoszenie nr DL/11/2014
09.12.2014

Ogłoszenie nr DL/11/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217.j.t., z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z możliwością przedłużenia umowy maksymalnie do 3 lat.

 Oferta powinna spełniać wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu - materiałach informacyjnych.

Oferta powinna zawierać:

a)   wypełniony formularz oferty (wg wzoru),

b)    dokumenty określające status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualny odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub praktyk lekarskich, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)        kopię polisy ubezpieczenia OC Oferenta w zakresie działalności objętej konkursem.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z Szczegółowymi warunkami konkursu - materiałami informacyjnymi można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, budynek B1, I piętro lub ze strony internetowej www.bcmbrzeg.republika.pl.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat główny, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 17.12.2014 r. do godz. 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Oferta złożona po wskazanym terminie będzie zwrócona bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na jawnej części posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora BCM, które odbędzie się w dniu 17.12.2014 r. o godz. 11ºº w siedzibie BCM.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 22.12.2014 r. 

ogloszenie-112014.zip

BCM zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

      Krzysztof Waldemar Konik

                   Dyrektor

  Brzeskiego Centrum Medycznego

 Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ w Brzegu zatrudni
02.12.2014
Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ w Brzegu zatrudni:

lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologia i położnictwo do pracy w oddziale ginekologiczno - położniczym na stanowisku kierownika oddziału oraz asystentów.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją BCM w siedzibie zakładu lub telefonicznie (77)4446536    Z poważaniem Barbara Suzanowicz
      Dyrektor Medyczny BCM


OGŁOSZENIE nr DL/10/2014
24.11.2014
OGŁOSZENIE nr DL/10/2014 

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub neonatologii lub w trakcie specjalizacji z pediatrii/neonatologii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza systemu,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Psychiatrii przez psychologa,

- w Pracowni RTG/USG przez lekarza radiologa.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 05.12.2014 r. do godziny 10ºº.

 

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 05.12.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 08.12.2014 r.

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 ogloszenie-102014.zip

   Krzysztof Waldemar Konik

                 Dyrektor

Brzeskiego Centrum Medycznego

 

1 « 1 2 3 4 5 6 » 15


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66