Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT DL/11/2015
01.10.2015

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

1. Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na:

„Świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

2. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

2) Termin składania ofert: do dnia 12.10.2015 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3) Termin otwarcia ofert: 12.10.2015 r. godzina 12:15 (w siedzibie Zamawiającego).

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego

pliki do pobrania


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert DL/09/2015
01.10.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

2. Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący                                  - Krzysztof Waldemar Konik

Zastępca Przewodniczącego               - Julia Goj-Birecka

Członek                                              - Dorota Domagała

Protokolant                                         - Edyta Peikert

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Oferta przyjęta:

Oferent:    Kierowca – Ratownik, Konrad Wasilewski

                 Kierowca – Ratownik, Łukasz Zaranek Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu DL/10/2015
01.10.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej oraz na oddziałach na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

 2. Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący                                  - Krzysztof Waldemar Konik

Zastępca Przewodniczącego    - Julia Goj-Birecka

Członek                                              - Dorota Domagała

Protokolant                                         - Edyta Peikert

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej oraz na oddziałach na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

 Oferta przyjęta:

 

Oferent: Lek. med. Roman Feliks PostawaOGŁOSZENIE KONKURSU OFERT DL/10/2015
10.09.2015

 OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

1.Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza:

Konkurs ofert na:

„Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej oraz na oddziałach na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

 2. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

2) Termin składania ofert: do dnia 24.09.2015 r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3) Termin otwarcia ofert: 24.09.2015 r. godzina 10:30 (w siedzibie Zamawiającego).

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

 pliki do pobraniaOGŁOSZENIE KONKURSU OFERT DL/9/2015
01.09.2015

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

1. Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na:

„Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

 Umowy zawarte będą na okres do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna zawierać:

zakres proponowanych świadczeń, propozycję ceny brutto za godzinę pracy.

Powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM
w Brzegu, ul. Mossora 1, budynek B1, I piętro lub ze strony internetowej www.bcm.brzeg.pl

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

3. BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert : „Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

- osobiście w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg,  lub pocztą na ww. adres.

- Termin składania ofert: do dnia 11.09.2015 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

- Termin otwarcia ofert: 14.09.2015 r. o godzinie 9:00 (w siedzibie Zamawiającego).

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej  Zamawiającego.

pliki do pobrania

1 « 1 2 3 4 5 6 » 20


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66