Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
Zapytanie ofertowe nr DL/5/2014
07.05.2014
Zapytanie ofertowe nr DL/5/2014 - Na obsługę kotłowni w BCM

pliki do pobrania

OGŁOSZENIE nr DL/4/2014
16.04.2014

OGŁOSZENIE nr DL/4/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatria lub neonatologia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatria lub neonatologia,

- w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Rehabilitacji i Dziale Rehabilitacji Leczniczej przez fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty fizjoterapii oraz potwierdzony staż pracy w oddziale rehabilitacji neurologicznej,

- w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Poradni Medycyny Sportowej przez lekarza posiadającego certyfikat uprawniający do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 22.04.2014 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 22.04.2014 r. o godz. 1100. 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 25.04.2014 r. 

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 

lek. med. Barbara Suzanowicz

          p.o. Dyrektor

Brzeskiego centrum Medycznego

pliki do pobrania
OGŁOSZENIE nr DL/3/2014
18.03.2014

OGŁOSZENIE nr DL/3/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 - w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarkę,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez położną.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 18.04.2014 r. do godziny 10ºº.

 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 18.04.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 22.04.2014 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

PLIKI DO POBRANIAOGŁOSZENIE nr DL/2/2014
04.03.2014

OGŁOSZENIE nr DL/2/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Noworodków
przez specjalistę w dziedzinie pediatria/neonatologia,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
przez specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez pielęgniarkę anestezjologiczną,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez pielęgniarkę instrumentariuszkę,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza sytemu w rozumieniu art. 3 i art. 57 ustawy o PRM na stanowisku lekarza oddziału,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez ratownika medycznego,

- w rodzaju: rehabilitacja medyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przez psychologa,

- w rodzaju: rehabilitacja medyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacja medyczna.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu. 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 14.03.2014 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 14.03.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 18.03.2014 r. 

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania. 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

pliki do pobraniaOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr DL/1/2014
24.02.2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr DL/1/2014

Komisja konkursowa informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert DL/1/2014 poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach od 7:00 do 15:00 przez specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo.

 OFERTY PRZYJĘTE:

 1.oferent: lek. Damian Ziętek

zakres:  udzielanie świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach od 7:00 do 15:00 przez specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo

 

Brzeg, dnia 24.02.2014 r.

              Lek med. Barbara Suzanowicz

Dyrektor Medyczny Brzeskiego Centrum Medycznego


OGŁOSZENIE nr DL/1/2014 

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:
w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach od 7:00 do 15:00 przez specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5)  BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - udzielanie świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach od 7:00 do 15:00”, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 21.02.2014 r. do godziny 10ºº.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 21.02.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM
www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 24.02.2014 r.
BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 Pliki do pobrania      

1 « 1 2 3 4 5 6 » 10


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66