Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
OGŁOSZENIE nr DL/10/2014
24.11.2014
OGŁOSZENIE nr DL/10/2014 

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub neonatologii lub w trakcie specjalizacji z pediatrii/neonatologii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza systemu,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziennym Psychiatrii przez psychologa,

- w Pracowni RTG/USG przez lekarza radiologa.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 05.12.2014 r. do godziny 10ºº.

 

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 05.12.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 08.12.2014 r.

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 ogloszenie-102014.zip

   Krzysztof Waldemar Konik

                 Dyrektor

Brzeskiego Centrum Medycznego

 Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ zatrudni
27.10.2014

Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg (woj. Opolskie) zatrudni:

  • lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii do pracy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją BCM w siedzibie zakładu lub telefonicznie 77/ 444 65-36.OGŁOSZENIE nr DL/9/2014
21.10.2014
OGŁOSZENIE nr DL/9/2014 

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz/lub dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo (w godz. od 08:00 do 15:00 w dni robocze oraz dyżur medyczny) oraz pełnienie funkcji kierownika oddziału - od dnia 01.01.2015 r.,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Otolaryngologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologia (w godz. od 07:00 do 15:00 w dni robocze).

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte
będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 04.11.2014 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 04.11.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 07.11.2014 r.

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 ogloszenie-092014.zip

   Krzysztof Waldemar Konik

                 Dyrektor

Brzeskiego Centrum MedycznegoBrzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ zatrudni
30.09.2014

Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg (woj. Opolskie) zatrudni:

  • lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwo - ginekologia do pracy w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym 

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją BCM w siedzibie zakładu lub telefonicznie 77/ 444 65-36.Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ ul. Mossora 1, pilnie zatrudni:
23.09.2014

Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg (woj. Opolskie) pilnie zatrudni:

1.Lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w oddziale wewnętrznym

2.Lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii do pracy w oddziale otolaryngologicznym

 Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją BCM w siedzibie zakładu lub telefonicznie  77/ 444 65-36.                            

1 « 1 2 3 4 5 6 » 14


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66