Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT DL/9/2015
01.09.2015

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

1. Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na:

„Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

 Umowy zawarte będą na okres do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna zawierać:

zakres proponowanych świadczeń, propozycję ceny brutto za godzinę pracy.

Powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM
w Brzegu, ul. Mossora 1, budynek B1, I piętro lub ze strony internetowej www.bcm.brzeg.pl

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

3. BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert : „Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

- osobiście w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg,  lub pocztą na ww. adres.

- Termin składania ofert: do dnia 11.09.2015 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

- Termin otwarcia ofert: 14.09.2015 r. o godzinie 9:00 (w siedzibie Zamawiającego).

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej  Zamawiającego.

pliki do pobraniaKonkurs na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI
14.08.2015
Dyrekcja Brzeskiego Centrum Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Wymagane kwalifikacje - zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z  20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U nr 151 z dnia 22 lipca 2011 r.  poz. 896).

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni złożyć dokumenty określone w rozp. Ministra Zdrowia z 06.02.2012 r.  (Dz. U. Nr 12 z dnia 17 luty 2012 poz. 182) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Brzeskie Centrum Medyczne 49 - 301 Brzeg ul. Mossora 1  z  adnotacją na kopercie

„KONKURS NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI”

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu konkursu nr DL/8/2015
10.08.2015

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopii, na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

2. Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący                      - Krzysztof Waldemar Konik

Zastępca Przewodniczącego    - Elżbieta Gdowska

Członek - Protokolant             - Edyta Peikert

Informuje o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na :

 „Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopii, na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

3. Komisja odrzuca złożoną ofertę, ponieważ zaproponowana przez oferenta kwota przekracza tą, którą Brzeskie Centrum Medyczne przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert DL/7/2015
31.07.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
 i świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

2. Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący                                  - Krzysztof Waldemar Konik

Zastępca Przewodniczącego               - Julia Goj-Birecka

Członek                                              - Dorota Domagała

Protokolant                                         - Edyta Peikert

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
 i świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

Oferta przyjęta:

Oferent: lek. med. Czesław Muczyński

Zakres: Kierowanie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/8/2015
31.07.2015

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza:

 Konkurs ofert na:

 „Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopii, na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

 2. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

2) Termin składania ofert: do dnia 07.08.2015 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3) Termin otwarcia ofert: 07.08.2015 r. godzina 12:15 (w siedzibie Zamawiającego).

 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

pliki do pobrania

 

1 « 1 2 3 4 » 17


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66