Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
31.07.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
 i świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

2. Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący                                  - Krzysztof Waldemar Konik

Zastępca Przewodniczącego               - Julia Goj-Birecka

Członek                                              - Dorota Domagała

Protokolant                                         - Edyta Peikert

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
 i świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

Oferta przyjęta:

Oferent: lek. med. Czesław Muczyński

Zakres: Kierowanie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/8/2015
31.07.2015

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza:

 Konkurs ofert na:

 „Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopii, na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

 2. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

2) Termin składania ofert: do dnia 07.08.2015 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3) Termin otwarcia ofert: 07.08.2015 r. godzina 12:15 (w siedzibie Zamawiającego).

 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

pliki do pobrania

 OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/7/2015
27.07.2015
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na:

„Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
i świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

2. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

2) Termin składania ofert: do dnia 31.07.2015 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3) Termin otwarcia ofert: 31.07.2015 r. godzina 12:15 (w siedzibie Zamawiającego).

 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.


pliki do pobrania

OGŁOSZENIE nr DL/6/2015
10.07.2015

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, ul. Mossora 1, 49 – 300 Brzeg

Tel. 77 4446536, fax: 774162218

e-mail: sekretariat.bcm@op.pl 

2) Przedmiot przetargu:

Samochód specjalny do 3,5 t

Marka: Volkswagen

Model : LT – 35

Nr rejestracyjny: OB 54962

Rok produkcji: 2002 r.

Rodzaj pojazdu: karetka sanitarna

Nr identyfikacyjny VIN – WV1ZZZ2DZYH022168

Kolor powłoki lakieru: biały

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Moc silnika: 70kW (95 KM)

Przebieg: 400000 km

Data pierwszej rejestracji: 2002 r.

3)Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy

4) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 24.07.2015 r. do godziny 14:00

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. sekretariat Brzeskim Centrum Medycznym ul. Mossora 1 lub ze strony internetowej WWW.bcm.brzeg.pl

5) Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

imię i nazwisko lub nazwa oferenta,

adres siedziby oferenta,

numer PESEL i NIP oferenta,

datę sporządzenia oferty,

cenę ofertową i warunki jej zapłaty,

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 2,

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty należy składać w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 24.07.2015 r. godz 14:00 w sekretariacie BCM w Brzegu, ul. Mossora 1 w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy” na sprzedaż samochodu specjalnego

Nie otwierać przed dniem 24.07.2015 r. godz 14:00

6) Wartość wg operatu szacunkowego – 22.500,00 zł (słownie: dwadzieściadwatysiącepięćset00/100 zł)

7) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego tj. BCM ul. Mossora 1 w dni robocze od godz. 8:00 do 14:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77446536

8) Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najwyższej cenowo oferty spełniającej kryteria ceny minimalnej ustalonej przez sprzedającego.

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

9) Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu.

Nie zwiera danych i dokumentów o o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

10) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

pliki do pobrania
ogłoszenia o zamówieniach publicznych
29.06.2015
  Informujemy, że ogłoszenia o zamówieniach publicznych

           są już dostępne pod adresem http://bcmbrzeg.republika.pl/

1 « 1 2 3 4 » 16


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66