Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA nr DL/7/2014
21.08.2014

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

KONKURS OFERT nr DL/7/2014

 Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 informuje, że w związku z uznaniem protestu wniesionego w dniu 14.08.2014 r. przez ALAB laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa w całości za zasadny postępowanie konkursowe nr DL/7/2014 poprzedzające zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: molekularnej diagnostyki zakażenia wirusem HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego) na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego zostaje unieważnione.

Krzysztof Waldemar Konik

Dyrektor

Brzeskiego Centrum Medycznego

 

Brzeg, dnia 21.08.2014 r.

BCM/N/NO-AK/945/2014                                                 Brzeg, dnia 21.08.2014 r.

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

dotyczy:                 konkursu ofert nr DL/7/2014 na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań z zakresu molekularnej diagnostyki zakażenia wirusem HPV  (wirusem brodawczaka ludzkiego) na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego

Na podstawie art. 153 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135)
Brzeskie Centrum Medyczne po rozpatrzeniu protestu wniesionego przez ALAB laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa informuję, że protest został uznany za zasadny.

                W związku z powyższym Brzeskie Centrum Medyczne powtórzy zaskarżoną czynność poprzez ponowne ogłoszenie postępowania, w którym zostaną uwzględnione dwa dodatkowe typy wirusa HPV tj. HPV-51 oraz HPV-68. Tym samym podejmuję decyzję o unieważnieniu postępowania konkursowego Konkurs ofert nr DL/7/2014.

Z poważaniem

 Krzysztof Waldemar Konik

Dyrektor

Brzeskiego Centrum Medycznego

 ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA KONKURS OFERT nr DL/7/2014
14.08.2014

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA   

KONKURS OFERT nr DL/7/2014           

Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 informuje,
że w związku z protestem wniesionym w dniu 14.08.2014 r. przez ALAB
laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa postępowanie
konkursowe nr DL/7/2014 poprzedzające zawarcie umów o udzielenie świadczeń
zdrowotnych w zakresie: molekularnej diagnostyki zakażenia wirusem HPV
(wirusem brodawczaka ludzkiego)
na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego
zostaje zawieszone do momentu rozstrzygnięcia protestu.

Lek. med. Barbara Suzanowicz

         Dyrektor Medyczny

Brzeskiego Centrum Medycznego

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA    

 OGŁOSZENIE nr DL/8/2014
07.08.2014

OGŁOSZENIE nr DL/8/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia (w godz. od 07:00 do 15:00 oraz dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo (w godz. od 07:00 do 15:00 oraz dyżur medyczny),

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania całodobowych świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.
Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 21.08.2014 r. do godziny 10ºº.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 21.08.2014 r. o godz. 1100.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM
www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 25.08.2014 r.
BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

              Lek. med. Barbara Suzanowicz

                       Dyrektor Medyczny

            Brzeskiego Centrum Medycznego

ogloszenie-082014.zip

Brzeskie Centrum Medyczne zatrudni lekarza specjalistę
07.08.2014

Brzeskie Centrum Medyczne zatrudni lekarza specjalistę do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wymagane kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 08.09.2006r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją BCM w siedzibie zakładu lub telefonicznie 77 / 444 – 65 -36Ogłoszenie nr DL/7/2013
04.08.2014

Ogłoszenie nr DL/7/2013
Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217.j.t., z późn. zm.) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych
w zakresie: molekularnej diagnostyki zakażenia wirusem HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego) na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres: od 01.09.2014 r. 31.08.2015 r.
Oferta powinna spełniać wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu - materiałach informacyjnych.

Oferta powinna zawierać:

a)      wypełniony formularz oferty (wg wzoru),

b)      dokumenty określające status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualny odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub praktyk lekarskich, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)      kopię polisy ubezpieczenia OC Oferenta w zakresie działalności objętej konkursem,

       d)      zaparafowany i podpisany przez Oferenta wzór umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z Szczegółowymi warunkami konkursu - materiałami informacyjnymi można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, budynek B1, I piętro lub ze strony internetowej www.bcmbrzeg.republika.pl.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań z zakresu molekularnej diagnostyki zakażenia wirusem HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego) na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego”, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat główny, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 18.08.2014 r. do godz. 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Oferta złożona po wskazanym terminie będzie zwrócona bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na jawnej części posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora BCM, które odbędzie się w dniu 18.08.2014 r. o godz. 12ºº w siedzibie BCM.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 22.08.2014 r.

BCM zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

                                      Krzysztof Waldemar Konik

                                                     Dyrektor

                                 Brzeskiego Centrum Medycznego

ogloszenie-072014.zip               2014-08-041 « 1 2 3 4 » 10


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66