Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
OGŁOSZENIE nr DL/3/2014
18.03.2014

OGŁOSZENIE nr DL/3/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 - w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarkę,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez położną.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 18.04.2014 r. do godziny 10ºº.

 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 18.04.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 22.04.2014 r.

 BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

PLIKI DO POBRANIAOGŁOSZENIE nr DL/2/2014
04.03.2014

OGŁOSZENIE nr DL/2/2014

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Noworodków
przez specjalistę w dziedzinie pediatria/neonatologia,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
przez specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez pielęgniarkę anestezjologiczną,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez pielęgniarkę instrumentariuszkę,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza sytemu w rozumieniu art. 3 i art. 57 ustawy o PRM na stanowisku lekarza oddziału,

- w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez ratownika medycznego,

- w rodzaju: rehabilitacja medyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przez psychologa,

- w rodzaju: rehabilitacja medyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacja medyczna.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu. 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......” oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń,
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 14.03.2014 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 14.03.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 18.03.2014 r. 

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania. 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

pliki do pobraniaOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr DL/1/2014
24.02.2014

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr DL/1/2014

Komisja konkursowa informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert DL/1/2014 poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach od 7:00 do 15:00 przez specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo.

 OFERTY PRZYJĘTE:

 1.oferent: lek. Damian Ziętek

zakres:  udzielanie świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach od 7:00 do 15:00 przez specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo

 

Brzeg, dnia 24.02.2014 r.

              Lek med. Barbara Suzanowicz

Dyrektor Medyczny Brzeskiego Centrum Medycznego


OGŁOSZENIE nr DL/1/2014 

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:
w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach od 7:00 do 15:00 przez specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5)  BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - udzielanie świadczeń w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach od 7:00 do 15:00”, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 21.02.2014 r. do godziny 10ºº.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 21.02.2014 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM
www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 24.02.2014 r.
BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

 Pliki do pobrania      OGŁOSZENIE nr DL/11/2013
04.12.2013
OGŁOSZENIE nr DL/110/2013

Dyrekcja Brzeskiego Centrum Medycznego ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie usługi transport zwłok.

Ofertę pisemną na wykonanie usługi należy złożyć w sekretariacie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ul. Mossora 1 do dnia  13. 12. 2013 r. do godz.1000.    

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13. 12. 2013 r. o godz.1200  w administracji  BCM pok. nr 5

Otwarcie ofert jest jawne.

Materiały dotyczące szczegółowych warunków umowy wraz z umową

oraz regulaminem przetargu ofertowego można odebrać w Dziale
Organizacyjno - Prawnym BCM - codziennie w dni robocze w godz. od 800 do 1400.

                                                                                  DYREKTOR
   OGŁOSZENIE nr DL/10/2013
19.11.2013

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217) Brzeskie Centrum Medyczne z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:

 1.              w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza systemu w rozumieniu art. 3 i art. 57 ustawy o PRM na stanowisku lekarza oddziału;

2.              w rodzaju: leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania całodobowych świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej łącznie z Poradnią Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej,

3.              w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w ramach dyżurów w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej,

4.              w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w ramach dyżurów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwo i ginekologia,

5.              w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania całodobowych świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych,

6.              w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w ramach dyżurów w Oddziale Chorób Wewnętrznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych,

7.              w rodzaju: leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania całodobowych świadczeń w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej łącznie z Poradnią Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

8.              w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w ramach dyżurów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez specjalistę w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

9.              w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w ramach dyżurów w Oddziale Dziecięcym
i Oddziale Noworodków przez specjalistę w dziedzinie pediatria lub neonatologia,

10.             w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w ramach Poradni Kardiologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologia,

11.             w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: udzielania świadczeń w ramach Poradni Medycyny Sportowej przez lekarza z uprawnieniami do orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu,

12.             w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia,

13.             w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacja neurologiczna lub w trakcie specjalizacji  w dziedzinie rehabilitacja neurologiczna,

14.             w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie udzielania świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przez psychologa min. 1 h dziennie w każdy dzień roboczy,

15.             w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym, świadczenia wykonywane przez lekarza,

16.             w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym, świadczenia wykonywane przez psychologa min. 23 h tygodniowo),

17.             w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: udzielania świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu psychiatrycznym, świadczenia wykonywane przez psychologa min. 10 h tygodniowo),

18.             w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: całodobowego udzielania świadczeń w Oddziale Psychiatrii, świadczenia wykonywane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatria,

19.            w rodzaju: świadczenia ambulatoryjne (badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, kolonoskopia), w zakresie: udzielania świadczeń w Pracowni Endoskopowej przez lekarza specjalistę
w dziedzinie chirurgia ogólna,

20.            w zakresie: udzielania świadczeń w Pracowni RTG i USG przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologia.

Umowy o udzielenie wymienionych świadczeń zdrowotnych zawarte będą na okres maksymalnie do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM w Brzegu, ul. Mossora 1, I piętro, budynek B1.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta oraz napisem: „Konkurs na świadczenia medyczne - ......oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00, w BCM, Brzeg, ul. Mossora 1, sekretariat Dyrektora, I piętro, budynek B1 w terminie do dnia 27.11.2013 r. do godziny 10ºº.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do BCM najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 27.11.2013 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej BCM www.bcmbrzeg.republika.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie BCM, Brzeg, ul. Mossora 1 dnia 02.12.2013 r.

BCM zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez BCM zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze
i skarga.

                                                                                                                           DYREKTOR

                                                                                                            Brzeskiego Centrum Medycznego

                                                                                                                    Mariusz Grochowski

pliki do pobrania

1 « 1 2 3 4 » 8


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66