Primum non nocere
J E S T E Ś M Y    P O   T O,   A B Y   P O M A G A Ć
...::: Brzeskie Centrum Medyczne :::...   Untitled
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT DL/15/2015
25.11.2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 25.11.2015 r.

 działając na podstawie art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia:

„Świadczenia pielęgniarskie na bloku operacyjnym (instrumentariuszka) „

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki instrumentariuszki na bloku operacyjnym Brzeskiego Centrum Medycznego

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,

Z wymienionymi dokumentami Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie Brzeskie Centrum Medyczne - Dział Organizacyjno-Prawny.

2. Osobami upoważnionymi do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert są: Edyta Peikert tel. 774446509

3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert do dnia 03.12.2015 r. do godz. 13.00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2015 r. o godzinie 13.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie niezwłocznie
po jego rozstrzygnięciu, na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena; zasady oceny podano w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres 3 lat

9. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 04.12.2015 r.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn  oraz przesunięcia terminu składania ofert.

pliki do pobraniaOgłoszenie konkursu ofert DL/14/2015
25.11.2015

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

1. Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na:

Świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej w zakresie Poradni Kardiologicznej

2. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, lub wysłać pocztą.

2) Termin składania ofert: do dnia 03.12.2015 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3) Termin otwarcia ofert: 03.12.2015 r. godzina 12:15 (w siedzibie Zamawiającego).

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

pliki do pobraniaOgłoszenie konkursu ofert DL/13/2015
25.11.2015
 OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

1. Brzeskie  Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na:

„Świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 2. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg lub wysłać pocztą na ww. adres.

2) Termin składania ofert: do dnia 08.12.2015 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3) Termin otwarcia ofert: 09.12.2015 r. godzina 11:00 (w siedzibie Zamawiającego).

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

pliki do pobraniaOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
18.11.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

„Kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”

Komisja Konkursowa informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na :

„Świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

Oferty przyjęte:

Oferent:

1 – Krzysztof Szott, prowadzący działalność gospodarczą w ramach: Krzysztof Szott Praktyka Lekarska, ,

2 – Wojciech Gaweł zamieszkały ul Słowicza 12a, 55-093 Kiełczów, prowadzący  działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3 – Artur Sołtysik zamieszkały ul Grochowa 12/15, 53-424 Wrocław, prowadzący  działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Brzeskie Centrum Medyczne pilnie poszukuje lekarzy
10.11.2015
Brzeskie Centrum Medyczne pilnie poszukuje lekarzy do pracy w oddziale:

- rehabilitacji neurologicznej ze specjalizacją w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej,

Oferujemy dobre warunki płacy i pracy

Dyrektor Medyczny BCM
     Julia Goj-Birecka1 « 1 2 3 4 » 20


Brzeskie Centrum Medyczne © 2007
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
tel.: (077) 444 66 66